Production Geoscience november 2014

Production Geoscience 2014

How petroleum geoscience can support and contribute to Norway's ambitious hydrocarbon production goals.

Radisson Blu Atlantic, Stavanger, November 4-5th, 2014

 

Vi er glade for å ha med oss Shell som hovedsponsor for konferansen!
We are happy to have Shell as main sponsor for the conference! 

Hovedsponsor:

Shell logo1

Sponsorer:

statoil 1

 Lundin


 

Ifølge Oljedirektoratets siste ressursrapport er det mulig med en tilvekst i reserver på 1200 millioner Sm3 de neste 10 årene, ca. 80 % av dette anslås å ligge i allerede påviste felt og funn.
Hvordan kan vi som jobber med geofag i utbyggingsprosjekter og i felt i produksjon bidra til å nå dette målet?

According to the NPD's last resource report, a growth in reserves of 1200 million Sm3 over the next 10 years is achievable. Around 80 % of this is estimated to be in the already proven fields and discoveries.
How can we who work with geoscienses in Development and Production projects assist with this goal?

 

Ifølge Oljedirektoratets siste ressursrapport er det mulig med en tilvekst i reserver på 1200 millioner Sm3 de neste 10 årene, ca 80% av dette anslås å komme fra allerede påviste felt og funn. Fra det samme dokument siterer vi «Selv om det er store utfordringer med et høyt kostnadsnivå, er det også store gjenværende ressurser på sokkelen. Dette er en viktig motivasjon for å finne løsninger og realisere ressursene. Næringen har også tidligere hatt store utfordringer, men funnet løsninger. På denne bakgrunn har OD et positivt syn på den videre utviklingen av norsk sokkel. ODs prognoser forutsetter at oljeselskapene kan utvikle og gjennomføre lønnsomme prosjekt, og at etablert infrastruktur på sokkelen blir utnyttet på en god måte»

Hvordan kan vi som jobber med geofag i utbyggingsprosjekter og i felt i produksjon bidra til å nå dette målet? Økt forståelse og kunnskap om hvordan olje og gass beveger seg i reservoaret er svært viktig for å nå dette målet. Vi vurderer alt fra hvordan porestørrelsesdistribusjon og mineralogi påvirker hvordan aquifer og hydrokarboner vil strømme i reservoaret, til hvordan en utbyggings- og driftsstrategi, for et felt, bør være basert på en god geologisk modell av reservoaret og til hvordan produksjonshistorikk og dynamiske data bør integreres for å forbedre vår forståelse av hvordan reservoaret oppfører seg i alle faser av feltproduksjonen. Sikker drift og økt utvinning er basert på en god innsamlingsstrategi, robuste og fleksible

Basis for suksess ligger i en grunnleggende romlig geologisk reservoarforståelse. Alle tiltak må forankres i en, til en hver tid, oppdatert strukturmodell fylt med «riktige» 3 dimensjonale formasjonsegenskaper, etablert i integrerte arbeidsprosesser med evne til raskt oppdatering av både statiske og dynamiske reservoardata og analyser.

Vi inviterer dere alle til å bidra med presentasjoner innenfor hele spekteret av våre produksjons–geofag. Spesielt ønsker vi bidrag innenfor temaene G&G relaterte IOR metoder, geostyring, reservoarovervåking (4D) samt bruk og Integrasjon av dynamiske data i bygging og oppdateringer av geomodeller og simulereingsmodeller ( DST , PLT).


According to the NPD's last resource report, a growth in reserves of 1200 million Sm3 over the next 10 years is achievable. Around 80% of this is estimated to come from already proven fields and discoveries. The report states that even although there are significant current challenges with a high cost level, there are still very significant remaining resources on the shelf. Past experience has demonstrated that companies are very innovative and motivated to find solutions to realize these hydrocarbon resources. Therefore, the NPD has a positive view of the further development of the Norwegian Continental Shelf. It forecasts that oil companies will develop and implement profitable projects, and that the existing infrastructure on the shelf will be properly utilized for many years to come.

How can we who work with geosciences in Development and Production projects assist with this goal? Increased understanding and knowledge of how oil and gas flows in a reservoir are keys to achieving a continued resource growth. We consider everything from how pore-size distribution and mineralogy affects water, oil and gas displacement to the role of the geological model for development and production strategy. A key theme is the use of production experience and dynamic data to improve our understanding of how the reservoir behaves in all phases of the field life. Safe operations and increased recovery needs to be based on a good data acquisition strategy, including reservoir monitoring, robust and flexible development solutions and good integrated reservoir management. The application of the appropriate well technology and the ability and willingness to make use of the "correct" IOR technology will also contribute to continued resource growth.

We invite contributions within the full range of Production Geosciences work. In particular, we want presentations within the themes of G&G related IOR methods, geosteering, reservoir monitoring (4 d), as well as the use and integration of dynamic data in the construction and updating geo and simulation models.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk