Hans og Helga Reuschs legat

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

STATUTTER

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

(Stadfestet av Sosialdepartementet 11. Mai 1946, 6. April 1949 og 26. Februar 1955. Endret av Det akademiske kollegium 12. Februar 1988 og 8. Februar 1999. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. Juli 1999.)

§1.
Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testamentet av 20. April 1893. Legatets grunnkapital er NOK 800 000,00 og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.
20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi. Midlene utdeles kun til personer under 35 år og kun en gang til samme person, og helst som belønning for utført arbeid. Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra en koite på fem medlemmer, oppnevnt av Det akademiske kollegium. Komiteen sammensettes således:

a) 3 medlemmer etter forslag fra Norsk Geologisk Forening
b) 1 professor innen det geologiske fagområdet ved Universitetet i Oslo
c) 1 professor i geografi ved Universitetet i Oslo.

Medlemmene oppnevnes for et tidsrom av fem år. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.
Legatet forvaltes av Universitetet i Oslo etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for de øvrige legatmidler ved universitetet.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk