Brøggerprisen

STATUTTER BRØGGERPRISEN  (NGFs Hederspris)

Vedtatt av foreningens hovedstyre 10.11.02, med endringer av hovedstyret 31.10.12 og 03.03.2016

§1       
Brøggerprisen (NGFs Hederspris) er opprettet av Norsk Geologisk Forening og er oppkalt etter Professor W. C. Brøgger, en av Norges fremste geologer og samfunnsbyggere. Etter stiftelsen i 1905 var Professor Brøgger en sterk støttespiller til Foreningen og dens tidsskrift. Prisen har følgende formål:

a) Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt.

§2      
For å komme i betraktning må kandidaten oppfylle følgende betingelser:

a) Kandidaten har gjennom en livslang innsats bidratt på faglig høyt nivå vedrørende norsk geologi eller geovitenskap generelt.

b) Kandidatens arbeid må inneholde nye og banebrytende bidrag til forståelsen av norsk geologi, og/eller geovitenskap generelt.

c) Prisen kan ikke utdeles mer enn én gang til samme person.

§3       
Prisen har form av en plakett med Norges geologi i stein

§4       
Prisen tildeles av foreningens styre etter forslag fra en komité bestående av tre av foreningens medlemmer utenfor styret. Det skal bestrebes jevn fordeling på kjønn på komiteens medlemmer. Komiteen nedsettes av foreningens styre minst seks måneder før tildelingen. Komiteen velger selv leder.

Foreningens medlemmer har anledning til å nominere kandidater til prisen overfor komiteen. Invitasjon til slik nominering gjøres gjennom publisering på foreningens nettsted samtidig som komiteen nedsettes. Frist for å levere nomineringer er  tre måneder før utdeling.

En nominasjon skal inneholde et nominasjonsbrev med en begrunnelse for forslaget, CV for kandidaten, og minimum to brev som støtter nominasjonen. Forslag sendes til komiteens leder. 

Hvis en av komiteens medlemmer som følge av forslagene erklærer seg inhabil kan presidenten på fullmakt utnevne ny representant til komiteen.

Begrunnet forslag fra den nedsatte komiteen skal innsendes skriftlig og må være foreningens styre i hende senest to måneder før utdelingen. En besluttet utdeling skal foregå på første Vinterkonferanse.

§5       
Prisvinneren skal meddeles tildelingen senest 1. desember året før Vinterkonferansen og samtidig tilbys å holde "Brøggerforelesningen" under vinterkonferansen. Det forventes at forelesningen holdes på et populærfaglig nivå slik at vinnerens bidrag kan bli forstått på et allmennvitenskapelig nivå. Det anmodes om at denne holdes på engelsk.

§6       
Prisen skal hjelpe til med å forbedre profileringen av norsk geologi i samfunnet, tatt i betraktning den betydning geofagene har for norsk økonomi og samfunnsutviklingen generelt

I forbindelse med utdeling av prisen skal Norsk Geologisk Forening sende ut en pressemelding, der det blir informert om prismottakerens bakgrunn og begrunnelsen for tildelingen.

Geologisk Forening sende ut en pressemelding, der det blir informert om prismottakerens bakgrunn og begrunnelsen for tildelingen.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk