Brøggerprisen 2015

Brøggerprisen 2015 ble tildelt Fridtjof Riis på Vinterkonferansen.

Komiteens begrunnelse er:

Kandidaten til årets Brøggerpris har gjennom livslang innsats bidratt på høyt faglig nivå vedrørende norsk geologi og geovitenskap generelt. Kandidaten har drevet omfattende og prisbelønnet populær fagformidling, og er like god ute i felt som bak arbeidstasjonen. Kandidaten har vært mentor for en rekke geologer, både på arbeidsplassen og for masterstudenter ved flere universiteter. Kandidaten er en person som ikke fremhever seg selv, men som inspirerer, deler kunnskap og som får de rundt seg til å ta ut sitt potensial.

Kandidaten ble uteksaminert Cand. Real i 1977 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen omhandlet studie av de kaledonske skyvedekkene i Nedstrandområdet i Ryfylke. Deretter gikk veien videre til et stipendiat ved Stanford University, innen matematiske og fysiske prosesser innen geologi.

Kandidatens geofaglige innsats har favnet bredt og omfatter arbeider på fastlandet og på norsk kontinentalsokkel. Han har jobbet med de fleste olje- og gassfelt både innen leting og reservoargeologi. Han har publisert 36 vitenskapelige artikler i tidsskrifter og bøker, hvorav 9 som førsteforfatter. Hans arbeid innen regionale modeller for heving og erosjon er banebrytende. Han har bidratt til ny forståelse av hvordan Norge ble utsatt for storskala landheving i kenozoikum, og dermed en økt forståelse for sokkelgeologien og petroleumssystemene. Flere av hans artikler er milepæler i denne sammenheng. Blant annet en artikkel som viser hvordan store deler av Barentshavet ble erodert i glasial tid.

I de første årene på nåværende arbeidsplass bidrog han som en av pionerene innen bassengmodellering. Det ble lagd modeller som ble overtatt av Rogalandsforskning/IRIS. Senere ble kandidaten mer interessert i regionalgeologi. Hans forskning har videre omfattet kenosoisk stratigrafi i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Han var også sentral i arbeidet med å vurdere havbunnsstabilitet i Storegga rasområde i forbindelse med utbygging av Ormen Lange feltet. I dag arbeider han blant annet med bassengstudier med trykkoppbygging i aquiferer ved injeksjon, forståelse av segmentering i felt ut fra trykk og fluider og bassengforståelse.

Kandidaten hadde i 2007 og 2008 utestasjonering hos IRIS, der han fordypet seg ytterligere i hevnings- og erosjonsproblematikk. I tillegg gjennomførte han internasjonale studier i Tsjekkia med CO2 lagring og i Abu Dhabi på økt utvinning i kalkfelt.

Han har et sterkt sosialt og internasjonalt engasjement gjennom mangeårig fagforenings- og solidaritetsarbeid.Dette gjenspeiles blant annet i engasjement i NORADs Olje for Utvikling-program i Sentral-Amerika, Afrika og Asia.

Han har de senere årene vært sentral i kartlegging av sokkelen med tanke på mulig fremtidig deponi av CO2 og kombinasjon av deponi med økt oljeuvinning. Også dette formidler han ut i verden ved foredrag og workshops.

Til sist må nevnes at kandidaten har sitt eget krater på merittlisten. Hans teori om et meteorittnedslag ved Ritland i Hjelmeland ble bekreftet i 2008 da sjokk-kvarts ble påvist, som resultat av samarbeid med forskere fra Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. For dette mottok han Hjelmelandsprisen i 2011. Han formidler Ritlandskrateret ved turer, og har bistått ved opprettelse av en egen nettside med fakta og virtuell tur.

Kandidaten har vært ansatt hos sin nåværende arbeidsgiver, Oljedirektoratet, siden 1981. Fridtjof Riis er en meget verdig vinner av Brøggerprisen 2015.

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk