Brøggerprisen 2011 - NGFs hederspris

Brøggerprisen for 2011 ble på Vinterkonferansen tildelt professor Tore Vorren ved Universitetet i Tromsø.

Begrunnelse for tildelingen

”Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt,” heter det i statuttene.

I sin begrunnelse sier juryen at: ”Tore Vorren har i flere tiår vært en ledende forsker innen marin geologi og har kombinert forskning i internasjonal toppklasse med et sterkt forskningspolitisk engasjement.

Vorren har vært en drivkraft innen arktisk forskning og har særlig gjort banebrytende og internasjonalt høyt anerkjente arbeider når det gjelder dannelsen av sedimenter på glasierte kontinentalhyller og kontinentalskråninger. Han har arbeidet med klimahistorien fra siste istid og frem til i dag og er en av få som i stor grad har kombinert landobservasjoner med marine sedimentkjerner. Komiteen har også merket seg at Vorren gjennom arbeidene med erosjonen i Barentshavet har bidratt til forståelse av modning og migrasjon av hydrokarboner og gjennom det har demonstrert hvordan grunnforskning kan få en klar næringsrettet betydning. Vorrens og medarbeideres studier av prosesser og avsetninger på kontinentalskråningen har også hatt stor betydning for at Norge kunne utvide sine grenser i dyphavet.

Vorren har ledet en rekke tokt både langs kysten og i Barentshavet, og han har gjennom flere utenlandsopphold bidratt til å skape et sterkt internasjonalt samarbeidsmiljø for seg selv, sine medarbeidere og studenter. Han har publisert 127 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og bøker, hvorav 44 som førsteforfatter. Mange av disse er publisert i perioder hvor han har hatt tunge verv og funksjoner, inkludert stilling som prorektor og dekanus ved Universitetet i Tromsø. Dette illustrerer at Vorren på en fremragende måte har evnet å kombinere tung faglig innsats med et sterkt forskningspolitisk engasjement.

Vorren i flere tiår sittet i en rekke nasjonale og internasjonale råd, styrer og utvalg, og han har på mange ulike arenaer arbeidet utrettelig for norsk geologi. I tillegg har han aktivt drevet formidlingsarbeid både gjennom dagspressen og gjennom populærvitenskapelige medier.

Komiteen anser ham som en meget verdig kandidat til den æresbevisning som Brøggerprisen representerer.”

Juryen bestod av Gunn Mangerud, Morten Smelror og Henning Dypvik.  

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk