Reuschmedaljen 2011

Reuschmedaljen for 2011 ble tildelt Atle Rotevatn, UiB, under Vinterkonferansen 2013.

Begrunnelse for tildelingen:

Prisen tildeles Atle Rotevatn for hans arbeid med rampestrukturer innen forkastningspopulasjoner.

Arbeidet inneholder grundig feltarbeid på eksponerte forkastningsrampestrukturer i porøse sandstein i Arches National Park i USA. Feltarbeidet inkluderte kartlegging av sub-seismiske strukturelle data presentert i form av kart og stereonett og ble anvendt som analog til ulike sandsteinsreservoar i Nordsjøen. Rotevatn brukte feltdataene til å bygge en reservoarmodell med langt høyere oppløsning enn det som er vanlig i petroleumsindustrien og viste gjennom en rekke simuleringer hvordan sub-seismiske deformasjonsstrukturer påvirket væskestrømmen under produksjon avhengig av lokale petrofysiske kontraster mellom deformasjonsbånd og vertsbergart. Mens antagelsen tidligere var at slike permeabilitetsreduserende strukturer var negativ for væskestrøm viser Rotevatn og medarbeidere gjennom sitt arbeid at utvinningsgraden faktisk øker. Hypotesen er at injeksjonsvæsken må bevege seg lenger opp rampen og dermed driver oljen opp i ligg blokken der produsenten er plassert.

Arbeidet er et viktig bidrag innen anvendt strukturgeologi i petroleumssammenheng, og er meget relevant for norsk sokkel og forståelse for forkastningsstrukturer både i lete- og produksjonssammenheng, særlig knyttet til valg av utvinningsstrategi og brønnplassering. Samtidig er arbeidet et svært solid, grunnleggende vitenskapelig arbeid. Som del av kandidatens doktorgradsarbeid er arbeidet publisert sammen med medforfattere i tre ulike artikler i Petroleum Geosience, Geological Society London Special Publication og i Marine and Petroleum Geology. Rotevatn er førsteforfatter på alle artiklene. Rotevatn berømmes for sin evne til å formulere forskningsresultater på en konsis, klar og målorientert måte sammen med klare illustrasjoner. Gjennom å kombinere grundige feltstudier med teoretiske betraktninger og simuleringer bygger Atle Rotevatn bro mellom grunnforskning og anvendelse på en fremragende måte.

Atle Rotevatn er en meget verdig mottaker av Reusch medaljen for 2011.

Årets komité besto av Henning Dypvik, UiO, Bjørge Brattli, NTNU og Gunn Mangerud, UiB sistnevnte da i funksjon av president i NGF som er nedfelt i statuttene skal lede Reusch komiteen. Komiteen samlet seg enstemmig om en kandidat. Vedtaket ble fattet av NGFs styre 31.10 2012. 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk