Reuschmedaljen 2003

Reuschmedaljen 2003 ble tildelt Filippos Tsikalas.

Begrunnelse for tildeling

Reusch-medaljen for 2003 tildeles Dr. Filippos Tsikalas for sitt arbeide med Mjølnir-krateret i Barentshavet. Mottakeren av prisen disputerte for Dr. Scient. graden ved Universitetet i Oslo i 1997. Avhandlingen har tittelen "A geophysical study of Mjølnir: a proposed impact structure in the Barents Sea".

Prisen tildeles for artikkelen: Tsikalas, F., Gudlaugsson, S.T., and Faleide, J.I., 1998, The anatomy of a buried complex impact structure: the Mjølnir Structure, Barents Sea: Journal of Geophysical Research, v. 103 (B12), p. 30,469-30,484.

Mjølnir-krateret er en av verdens 20 største meteorkrater. Det representerer en av de beste eksemplene på marine meteornedslag og har en usedvanlig komplett kombinasjon av kilde og nedslagavsetninger. Dokumentasjonen av dette krateret er derfor av betydning for studier av andre krater internasjonalt.

I det nevnte arbeidet dokumenterte mottakeren gjennom seismisk kartlegging en rekke nye detaljer rundt Mjølnir-krateret, så som volumet av forstyrret bergrunn, størrelse og dimensjon av krateret, og strukturering. Disse begrensningene i sin tur muliggjorde et bedre estimat av størrelsen, hastigheten og innfallsvinkelen på himmellegemet (såkalt bollide). Arbeidet la også grunn for et bedre estimat av fordelingen av materiale spredt i regionen rundt nedslaget, og knyttet disse estimatene til lagtykkelser dokumentert i boreprøver.

Mottakeren har også tatt i bruk metoder som vanlig brukes innenfor bassenganalyse, men som det ikke er tradisjon for å bruke i studier av marine krater. Dette har belyst effekten som de forstyrrede bergartene har hatt på avsetninger som postdaterer nedslaget, i form av differensiel kompaksjon. Denne metodikken blir nå brukt i andre vitenskaplige miljøer for å analysere post-nedslag avsetninger over marine krater.

Mottakerens arbeid med Mjølnir-krateret har vært publisert i flere anerkjente tidsskrift utover det nevnte JGR, for eksempel "Bulletin of the Geological Society of America" og "Tectonophysics", NGT, og arbeidet har også blitt fremstilt populærvitenskaplig i Geonytt og Highlights 2000. Mottakeren har holdt en rekke muntlige presentasjoner om Mjølnir-nedslaget.

Mottakerens øvrige vitenskapelige produksjon er omfattende og kan sees på http://folk.uio.no/ftsikala/

Hilsen Reuschkomiteen 2003-2004 Arild Andresen Harald Brekke Erik Lundin

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk