Toffen-prisen 2011

Toffenprisen ble på Vinterkonferansen i Stavanger i januar tildelt førstekonservator Inge Bryhni ved Naturhistorisk museum.

Begrunnelse for tildelingen

I statuttene står det at prisen ”skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annet vis har bidratt vesentlig til popularisering av sin egen vitenskapelige forskning”.

Juryen sier følgende i sin begrunnelse: ”Førstekonservator Inge Bryhni har en lang historie som formidler gjennom en lang vitenskapelig karriere, i hovedsak ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Inge Bryhni har vært en pioner innen formidling og popularisering av geologi. Når geologiske fenomener eller prosesser skulle forklares, var det ofte Inges stemme som forklarte gjennom radioen, en viktig kanal for datidens populærvitenskapelige formidling. Siden har han formidlet både via TV og internett samt en rekke skriftlige kanaler som for eksempel bygdebøker og Store Norske Leksikon. Det er interessant å se at Inges bidrag på TV fortsatt er i bruk på NRKs nettsider for skole-TV. Innen akademia og som veileder har Inge også vært en mye brukt og høyt verdsatt formidler. Hans evne til å forklare kompliserte geologiske prosesser for nye studenter så vel som for legfolk er velkjent.

Inge Bryhnis formidling bærer preg av at han har vært helt i forskningsfronten innen flere ulike geologiske disipliner; strukturgeologi, metamorf petrologi og mineralogi, men også sedimentologi, og hans geologiske tradisjon har gjort at han gjennom hele sin karriere har beholdt et helhetlig perspektiv på geologien. Som veileder har han lagt grunnlaget for flere fremragende forskere som er blant dagens gode formidlere.

Inges avanserte forskningsresultater, spesielt på Vestlandet, har bidratt til økt forståelse for Norges geologi, og det er nettopp Norges spennende geologi Inge fortsatt gløder for å formidle. Gjennom sitt redaktørarbeid i ”Landet blir til –Norges geologi” har Inge vist at han fortsatt er opptatt av å spre den geologiske kunnskapen til et bredt publikum. Han har ikke bare vært redaktør, han er medforfatter og forfatter av flere av spesialartiklene. Også gjennom bruk av egne bilder har Inge bidratt til at dette verket om Norges geologi når ut til mange.

Inge har også vært en pioner i elektronisk formidling, langt forut for sin tid og lenge før Google/Wikipedia. Hans gratis oppslagsverk GeoLeksi på nettet, med mer enn 10.000 oppslagsord, brukes fortsatt, og er en viktig kilde til geologisk kunnskap både for leg og lærd. Dette elektroniske leksikonet er lenket til flere av universitetsbibliotekenes sider og sier derved noe om kvaliteten.

Inge Bryhni har i betydelig grad bidratt til popularisering av sin egen vitenskapelige forskning og til å spre både kunnskap om og entusiasme rundt faget. Han er således en meget verdig kandidat til Toffenprisen.”

Juryen bestod av Kristin Rangnes, Gea Norvegica Geopark (leder), Inge Aarseth og Elisabeth Alve.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk