NGWM22 Reykjavík Iceland

Den Islandske Geologiske Forening inviterer alle herved til å delta på det 35. nordiske geologiske vintermøtet. Møtet finner sted fra 5. til 7. januar 2022 (MERK NY DATO) i Harpa konferansesal i Reykjavík, Island.
Som lovet er det nå et vulkanutbrudd i nærheten av Reykjavík. Foreningen kan ikke love at det fortsatt vil pågå i januar, men de vil gjøre sitt beste. En organisert feltutflukt til utbruddstedet er planlagt lørdag 8. januar.

 

The Geoscience Society of Iceland hereby invites you to attend the 35th Nordic Geological Winter Meeting. The meeting will take place from the 5 th to the 7 th of January 2022 (NOTE NEW DATE) in the Harpa conference hall in Reykjavík, Iceland.
As promised, there is now a volcanic eruption in the vicinity of Reykjavík. The Society cannot promise that it will still be ongoing in January but, they will do their best. An organized field excursion to the eruption site is planned on Saturday the 8 th of January.

På grunn av COVID-19-situasjonen er det ikke sikkert hvordan verden vil se ut i januar 2022, men vi er optimistiske til at et møte på stedet vil finne sted på Island. Imidlertid er et nettmøte også under vurdering.
Den endelige avgjørelsen av møteformatet vil bli tatt i juli.

Temaer og sesjoner er publisert på hjemmesiden (www.jfi.is/ngwm_2022). Disse kan også finnes nederst på siden her som PDF-vedlegg.
Hvis det er spørsmål, kan du sende en e-post til Þorsteinn Sæmundsson (steinis[at]hi.is). *
Ytterligere informasjon om møtet og reisearrangementene vil bli lagt til hjemmesiden www.jfi.is/ngwm_2022

Den Islandske Foreningen ser frem til å møtes i januar, og forhåpentligvis vil møtet bli avholdt på stedet i Reykjavík.

 

Due to the COVID-19 situation, it is not certain what the world will look like in January 2022, but we are optimistic that an on-site meeting will take place here in Iceland. However, an online meeting is also under consideration.
The final decision of the meeting format will be made in July.

Themes and sessions are published on the homepage (www.jfi.is/ngwm_2022). This can also be found further down on this page as a PDF- attachement.
If there are any questions, please send an email to Þorsteinn Sæmundsson (steinis[at]hi.is).

Additional information about the meeting and travel arrangements will be added to the homepage www.jfi.is/ngwm_2022

The Society look forward to meeting in January and hopefully the meeting will be held on-site in Reykjavík.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk